Wspólne rozliczenie małżonków jak obliczyć?

Podatki podzielić można na dwie grupy czyli podatki bezpośrednie i pośrednie. Do pierwszej grupy zalicza się podatek podatek dochodowy od osób fizycznych. A zatem jak rozliczyć podatek PIT?

Na wstępie warto przypomnieć, iż deklarację podatkową PIT 37 za 2019 należy złożyć do 30 kwietnia 2020 roku. Obecnie sposobów na rozliczenie tego podatku jest wiele. Na rynku oferowane są programy do wypełniania PIT. Dzięki nim można wygodnie obliczyć wysokość podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami, nowymi kosztami i nową kwotą wolną od podatku. Program PIT to najlepszy i najprostszy a zarazem bezpieczny sposób na rozliczenie przez internet.

Łączne opodatkowanie dochodów małżonków

Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, przekazują zeznanie do urzędu skarbowego, właściwego według miejsca ich zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. W sytuacji jeżeli mieszkają w różnych miejscach, to wówczas przesyłają deklarację do urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania jednego z nich.
Do wspólnego rozliczenie małżonków można między innymi wykorzystać formularz PIT-37. Przeznaczony jest dla podatników, którzy rozliczają się:
– indywidualnie,
– wspólnie z małżonkiem,
– jako osoby samotnie wychowujące dzieci,
– oraz dla osób, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i które przychody opodatkowują przy zastosowaniu skali podatkowej.
Wyboru sposobu opodatkowania dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu. W tym miejscu warto przypomnieć, że o łączne opodatkowanie dochodów, mogą wnioskować małżonkowie:
– którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
– którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
– między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa,
– jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy innych ustaw.

Małżonkowie, którzy spełniają wymagane warunki, mogą wspólnie rozliczyć swoje dochody, po uprzednim dokonaniu odliczeń, odrębnie przez każdego z małżonków. Podatek w tej sytuacji określa się dla obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Do sumy tych dochodów nie wlicza się kwot opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Ta zasada obliczania podatku ma zastosowanie również w sytuacji, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany przy zastosowaniu skali podatkowej lub też osiągnął dochody w wysokości, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku.

Wczytaj, sprawdź, rozlicz, wyślij PIT i odbierz UPO!

PIT online pozwala wczytać udostępnione przez Ministerstwo Finansów wszystkim podatnikom, na Portalu Podatkowym wstępnie przygotowane deklaracje, na przykład PIT-37. W programie można bezpiecznie wczytać i sprawdzić czy przygotowany PIT uwzględnia wszystkie przychody, czy naliczone są odpowiednio koszty oraz skorzystać ze wszystkich przysługujących ulg i odliczeń.
Program PIT obsługuje wysyłkę wszystkich dostępnych PIT-ów przez internet do systemu e-deklaracje zarówno podpisanych kwalifikowanym podpisem, jak i przy wykorzystaniu danych weryfikacyjnych bez konieczności użycia e-podpisu. Przed wysyłką program ten weryfikuje poprawność wprowadzonych danych. Ponadto umożliwia śledzenie komunikacji z serwerami Ministerstwa Finansów aż do automatycznego odbioru UPO.